Centrum Rachunkowości Joanna Kubica

oferta

KSIĘGI HANDLOWE

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Obsługa JPK
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Kontakty z urzędami i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Opracowanie Polityki Rachunkowości
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont
 • Opracowanie Systemu Obiegu Dokumentów

PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, PRZYCHODY EWIDENCJONOWANE

 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Obsługa JPK
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Kontakty z urzędami i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Przygotowanie sprawozdań statystycznych GUS

KADRY I PŁACE

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych (PIT-11, PIT-40)
 • Obsługa umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło)
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa

POZOSTAŁE USŁUGI:

 • Bezpłatny odbiór dokumentów od klienta
 • Bezpłatna pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej
 • Roczne rozliczenia osób fizycznych
 • Wypełnianie wniosków kredytowych
 • Rozliczenia dotacji z Unii Europejskiej
 • Rozliczenia pracy za granicą
<script> $( document ).ready(function() { $('body').css('height','auto'); }); </script>